» Management şi Administrarea Afacerilor
+ Prezentare
+ Admitere
+ Descriere discipline
+ Taxe
» Managementul Proiectelor în Domeniul Ingineriei
+ Prezentare
+ Admitere
+ Descriere discipline
+ Taxe

Galerie foto

Managementul Proiectelor în Domeniul Ingineriei

Descriere discipline

 
Institutii si Politici Europene. Piata Unica Topica:  crearea bazei de cunoştinţe in domeniul lansat de creearea Uniunii Europeane si  dezvoltarea de abilitaţi şi competenţe manageriale necesare pentru abordarea institutiilor europene si a Pietei Unice.
 
IMM-Management si Competitivitate in Piata Unica a Uniunii Europene Topica: crearea bazei de cunoştinţe in domeniul managementului IMM care opereaza in Piata Unica Europeana si  dezvoltarea de abilitaţi şi competenţe manageriale necesare pentru abordarea afacerilor in context european si international prin cresterea competitivitatii si a dezvoltarii antreprenoriale.
 
Managementul Proiectelor Ingineresti in Intreprinderi Mici si Mijlocii Topica: disciplina Managementul proiectelor europene se adreseaza celor care iniţiaza şi gestioneaza proiecte sociale, economice, tehnice, industriale, prezentandu-le cateva consideraţii fundamentale in crearea şi implementarea proiectelor.
Sunt abordate cu prioritate: modelarea şi simularea sistemelor, riscurile in managementul proiectelor, metodele de lucru specifice, analiza economica a proiectelor, echipa de lucru, teme cu conţinut analitic, consistent şi rafinat. Diferenţe intre managementul proiectelor şi managementul funcţional. Managerul şi organizaţia de proiect. Ciclul de viaţa al unui proiect. Ciclul de viaţa al unei echipe de proiect. Definirea, conceperea, planificarea, derularea, controlul şi inchiderea unui proiect. Finanţarea şi auditul proiectelor. Instituţii abilitate in managementul proiectelor. Produse software dedicate managementului proiectelor.
 
Statistica Aplicata in Domeniul Proiectelor Ingineresti Topica: crearea bazei de cunoştinţe in domeniul statisticii aplicate şi dezvoltarea de abilitaţi şi competenţe in aceste domenii la nivel competitive. Prezinta studenţilor elemente de statistica descriptiva şi inferenţiala şi ii iniţiaza in prelucrarea statistica a datelor experimentale utilizand SPSS.
 
Managementul Resurselor Umane pentru IMM-uri 
 
Topica:  explicarea rolului MRU intr-o organizatie, optimizarea utlizarii RU, planificare, recrutare, selectia, evaluarea RU dintr-o firma
Managementul Relatiilor Publice si al Clientilor Topica:  sa puna la dispozitia cursantilor cunostinte teoretice privind comunicarea interumana, in cadrul institutiilor publice si comunicarea manageriala;
Dezvoltarea abilitatilor si competentelor de comunicator, moderator, negociator, agent de relatii publice, purtator de cuvant;
Sa initieze schimbarea de atitudine prin constientizarea efectelor pozitive si negative ale propriului stil de comunicare.
 
Management Financiar si Control prin costuri Topica:  majoritatea deciziilor financiare privind implementarea proiectelor implica numeroşi deşinatori de pachete de acţiuni(bancheri-debitori, actionari –management, management-creditori, trezoreria-corporaţia, acţionari existenţi-noi acţionari) care dezvolta puncte de vedere competenţe pe baza propriilor cunoştinţe cu privire la riscurile financiare previzionate asociate propunerilor financiare particulare.
Se dorelte inţelegerea argumentelor esenţiale care contribuie la aceste puncte de vedere diferite, im timp ce dezvoltarea concepţiilor generale despre rentabilitatea investiţiilor financiare pot reconcilia efectiv aceste puncte de vedere. Realizarea expertizelor prin intermediul tehnicii este o condiţie necesara dar nu suficienta in realizarea acestor obiective. Trebuie recunoscute puterea şi riscurile financiare. Drept consecinţa acest curs urmareşte dezvoltarea capacitaţilor praxctice in contextul imbinarii teoriei cu practica.
 
Dreptul Proiectelor Europene Topica:  cunoaşterea legislaţiei in domeniu, a tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care Romania este parte şi a acquis-ului comunitar; discutarea celor mai importante probleme de drept relevate de practica judiciara şi de doctrina; studii de caz pe baza de dosare complete şi rezolvarea unor speţe rezumate.
 
Managementul Strategic al Activitatilor Industriale Inovative Topica:  dezvolte o apreciere conceptuala critica a relevanţei teoriilor din domeniul management strategic pentru rezolvarea problemelor reale ce pot interveni in managementul proiectelor ingineresti;
Utilizeze instrumente de analiza strategica utile in special pentru indeplinirea rolurilor de analist şi consultant in afaceri;
Cerceteze tendinţele de ultima ora  din domeniul managementului strategic, cu scopul de a dezvolta abordari noi, inovative de utilizare a teoriilor şi instrumentelor strategice pentru activitati industriale.
 
Managementul Calitatii si Imbunatatirea Performantelor  Produselor si Serviciilor Industriale  
Sisteme Informatice pentru Monitorizarea Proiectelor Ingineresti Topica:  realizarea pregatirii de baza in domeniul managementului sistemului informaţional al unei organizaţii; Instruirea teoretica şi aplicativa in proiectarea sistemului informaţional pentru activitatea de productie;Conectarea studentilor la cele mai noi realizari şi aplicaţii ale erei informaţionale cu implicaţii asupra sistemelor informaţionale organizaţionale.
 
Managementul Schimbarilor. Implementarea Proiectelor Ingineresti Topica:  crearea  de Competenţe profesionale pentru fundamentarea şi implementarea deciziilor de managementul schimbarilor.
 
Cercetarea Pietei
-Optional-
Topica:  Cunoaşterea conceptelor fundamentale ale cercetarilor de marketing.
 Dezvoltarea abilitaţilor manageriale de concepere şi execuţie a proiectelor de cercetare in marketing.
Cunoaşterea particularitaţilor cercetarii de marketing pe piaţa produselor industriei chimice.
 
Inovare si Marketing in Proiectele Europene Industriale
-Optional-
 Topica:  Cunoaşterea conceptelor fundamentale cu care se opereaza in marketing şi in inovare.
 Inţelegerea mecanismelor cu care se opereaza in zona de interfaţa marketing-inovare.
Dezvoltarea competenţelor specifice zonei de interfaţa marketing-inovare in cadrul proceselor de concepere şi implementare a proiectelor europene (sesizarea şi inţelegerea oportunitaţii, identificarea soluţiilor posibile, selecţia soluţiei optime, conceperea propunerii de soluţie prin intermediul unui proiect european, implementarea proiectului, monitorizarea implementarii).
Formarea atitudinilor antreprenoriale şi de inovare, prin raportarea permanenta la piaţa in acţiunea din spaţiul proiectelor europene.
 
Managementul Investiilor Industriale
-Optional-
Topica: Familiarizarea masteranzilor cu problematica managementului investiţiilor; decizia de investiţii, metode de evaluare, riscul investiţiilor, utilizarea calculatorului pentru evaluarea deciziei de investiţii.
 
Managementul riscurilor in afaceri industriale
-Optional-
Topica:  Disciplina urmareşte familiarizarea masteranzilor cu noţiunile teoretice şi practice referitoare la identificarea, evaluarea, analiza, monitorizarea şi gestionarea riscurilor in diversele activitaţi ale organizaţiilor.
 
Negociere in Afaceri
 
-Optional-
Topica:  Familiarizarea studenţilor cu noţiunile de baza din domeniul negocierii in afaceri.